Met een warm hart voor jongeren!

Open HuisPer 1 januari 2014 is het voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI‘s) verplicht bepaalde gegevens op internet te publiceren. Om aan deze verplichting te voldoen hebben wij hieronder alle wettelijk vereiste gegevens vermeld.

Naam Stichting:

Stichting Open Huis
Akte van oprichting 22 december 1978
Ingeschreven Kamer van Koophandel nr: 41038421
Rabobanknr: NL78RABO0105543381.

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een jaarverslag opmaken en dit publiceren op een website, zodat transparantie geboden wordt.

De Stichting heeft de ANBI-status; derhalve betaalt zij geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Maar de ANBI status is het meest belangrijk voor donateurs van de Stichting; zij kunnen hun giften aan de Stichting namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Post en/of bezoekadres:

Weikamperweg 119
7351TH Hoenderloo
e-mail: helene.alex@hetnet.nl

Doelstelling:

Het in contact brengen van met name jonge mensen met Jezus Christus.

Werkzaamheden:

  • regelmatige ontvangst van groepen jongeren en ouderen, teneinde de bijbelse boodschap uit te dragen en te bespreken;
  • het onderhouden van die contacten;
  • het voorgaan in diensten en samenkomsten;
  • het verspreiden van christelijke lectuur en muziek;

Beleidsplan:

  • ontvangst van vele jonge mensen op een ‘Open Huis’ avond;
  • pastorale begeleiding van jonge en oudere getrouwde stellen, die problemen in hun relatie hebben;
  • spreekbeurten met name voor vrouwenclubs en weekenden/middagen van kerkelijke gemeenten;
  • kraam- en ziekenbezoeken;
  • het onderhouden van vele contacten d.m.v. het verzenden van kaarten per post en e-mail;

De administratie valt onder mijn verantwoording; het jaaroverzicht wordt door een accountant verzorgd.
Alles met elkaar is het voor mij, Helene Esmeijer- Alexander, een volledige werkweek. Werk dat ik met veel liefde verricht.
Met veel dank aan diegenen die de Stichting Open Huis gedenken.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2013:

Mevrouw Corine F. Mons
Mevrouw Helene E. Esmeijer

Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en vermeld op de website.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding van de stichting. De stichting heeft geen personeel in dienst

Beheer van gelden:

De Stichting  beheert haar vermogen door dit aan te houden op een spaarrekening.  Dit vermogen zal in principe niet meer bedragen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de te voorziene werkzaamheden voor de doelstelling van de stichting. Wel dient er een reserve opgebouwd te worden voor de verplichtingen die wordt aangegaan.
De jaarlijks geworven gelden worden besteed aan de doelstelling en voor zover nodig gereserveerd voor toekomstige uitgaven. Naast de directe kosten zoals kosten voor de organisatie  zijn de indirecte kosten minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven inzake kosten KvK, reis- en onkostendeclaraties, administratie- en advieskosten.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle schenkingen worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.

Besteding van gelden:

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen en door andere baten. De taak van het  bestuur bestaat er vooral in om, de grote lijnen uit te zetten en ervoor te zorgen dat er voldoende geld in kas is.
Het is daarbij van belang om bij iedere nieuwe stap of financiële uitgave te kijken of dat in overeenstemming is met de uitgangspunten van de Stichting.

De financiën zijn voor de Stichting  een continu punt van aandacht. Wij willen dat het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt.  Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van de ontvangen gelden kan een financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld.
In de periode 01-01-2013  tot en met 31-12-2016 zal de Stichting, naar het zich laat aanzien, haar vermogen onder andere aanwenden ter realisatie van haar doelstelling.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Financieel verantwoording

All rights reserved © St. Open Huis